رفتن به محتوای اصلی
x

نحوه ثبت و درخواست آزمایش

برای ثبت و درخواست آزمایش در آزمایشگاه مرکزی:

پژوهشگران و اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان می بایست ابتدا در سامانهhttps://bpms.iut.ac.ir  درخواست آزمایش خود را ثبت کرده و پس از تایید استاد راهنما یا سازمان مربوطه نمونه های خود را تحویل دهند.

آندسته از پژوهشگران و سازمانهایی که خارج از دانشگاه صنعتی اصفهان هستند نیازی به ثبت درخواست آزمایش نبوده و هنگام تحویل نمونه درخواست آنها ثبت میشود.

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۳۳۹۱۵۳۱۳-۳۱ (۰)- ۹۸+ تماس حاصل بفرمایید.

تحت نظارت وف بومی